ਹੋਰ

SA ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ: ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

This page is available in English.

SA ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ: ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ:

 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ:

  • ਬੀ. ਸੀ. ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: 1-877-520-3267
  • ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ https://www.vlmfss.ca/multicultural-outreach   Phone ਫ਼ੋਨ: 604.436.1025
  • ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨਾਂ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ https://crisiscentre.bc.ca/get-help/

 

ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ:

 

ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

  • ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹੋ।

	

ਇਸ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!