ਹੋਰ

ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਹਤ ਫ਼ੋਰਮ 2021

By iCON team

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਲੋ ਜੀ

iCON ਬੀ.ਸੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ| ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਗਮ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਜਾਓ|

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ

Load More

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

iCON ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ!

ਆਈਕਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ| ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ|

ਪਤਾ ਲਗਾਓ