ਹੋਰ

Sunday, August 7, 2022

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ/ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਗੇ

  • ਬੀ.ਸੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ੮-੧-੧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ
  • ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: ਨਵਨੀਤ ਭੋਗਲ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ

 

ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤਰੀਕ

ਐਤਵਾਰ, ਅਗਸਤ 7, 2022

ਸਮਾਂ

ਸਵੇਰੇ ੧੦:੩੦ ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ੧੨ ਵਜੇ ਤੱਕ

ਭਾਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬੀ

ਦਾਖਲਾ

ਮੁਫਤ

ਫਾਰਮੈਟ/ਸਥਾਨ

ਔਨਲਾਈਨ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ