ਹੋਰ

Saturday, March 16, 2024

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

This page is available in English. ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਆਈਕੌਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ।

ਐਤਵਾਰ ਮਾਰਚ 16, 2024 ਸਵੇਰ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਪੇਨ ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

ਸੈਸ਼ਨ 1:

ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਸਪੀਕਰ: ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚਾਵਲਾ, ਫਿਜ਼ਾਇਅਟ੍ਰਿਸਟ ਅਤੇ ਪੇਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਪੈਸ਼ਿਲਿਸਟ

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:

  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਕੀ ਹੈ
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਿਕ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ) ਸੁਝਾਅ

ਆਮ ਸਰੋਤ

 

ਸੈਸ਼ਨ 2:

ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦੇ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ

ਸਪੀਕਰ: ਪੇਨ ਬੀ. ਸੀ.

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:

  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ (ਕਰੌਨਿਕ ਦਰਦ) ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਂਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Pain BC Resource Sheet (in Panjabi) 

ਤਰੀਕ

Saturday, March 16, 2024

ਤਰੀਕ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮਾਰਚ 16, 2024

ਸਮਾਂ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ - ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਪੀ.ਟੀ.

ਦਾਖਲਾ

ਮੁਫ਼ਤ

ਫਾਰਮੈਟ

ਇੰਨ-ਪਰਸਨ

ਜਗ੍ਹਾ

Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar Memorial Building, GURU NANAK SIKH GURDWARA

ਪਤਾ

7050 120 St, Surrey B.C. V3W 3M8

ਭਾਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬੀ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ